Skip to main content

Fiber i Himmeta Bro med omnejd

Ett stort och omfattande projekt med att förse boende i Himmeta med fiber är nu klart.

Tillsammans med byalaget Himmeta-Bro har projektet arbetats fram under en längre period. Byalaget har lagt ner ett gediget jobb ända från början. Allt ifrån att få markägare att upplåta sin mark till fiberdragning, till att få alla boende med "på tåget". Det har hållits ett flertal möten för alla inblandade samt krävt en hel del pappersarbete med ansökningar och tillstånd av olika slag innan själva genomförandefasen av projektet kunde påbörjas.

Beviljat projektstöd

Den 25 januari 2016 beviljades Köpings Kabel-TV AB av Länsstyrelsen i Västmanlands län projektstöd för fiberbaserade bredbandsnät i Himmeta Bro med omnejd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Genomförande i flera etapper

Efter beviljande av projektstödet påbörjades en upphandling av totalentreprenad "Fiberförläggning Himmeta-Bro". Av olika anledningar delades Fiberutbyggnaden in i tre etapper enligt följande:

  • Etapp 1, Himmeta Bro, färdigställdes våren 2017
  • Etapp 2, Himmeta väst, färdigställdes sommaren 2017
  • Etapp 3, Himmeta öst, färdigställdes höst 2017

En av anledningarna till uppdelningen var bland annat att ge mindre företag möjlighet att lämna anbud på en totalentreprenad. I området Himmeta Bro hade också Telia meddelat att ADSL skulle läggas ner så där var behovet av fiber mest akut och därför blev det området prioriterat som etapp 1.

Under arbetets gång har löpande kontroller och besiktningar genomförts och den 6 februari 2018 godkändes alla tre etapper vid en slutbesiktning.

Tack vare projektet är nu (april 2018) 355 st anslutna till fiber, vilket motsvarar cirka 95% av de permanentboende i projektområdet.